Polityka prywatności

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej „RODO” oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych następujących zasadach:


1. Administratorem danych jest DOMINANTA NIERUCHOMOŚCI DOROTA BIAŁOWĄS, z siedzibą przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8c/6, 81-231 Gdynia. Kontakt: adres e-mail: biuro@dominanta-nieruchomosci.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. DOMINANTA NIERUCHOMOŚCI DOROTA BIAŁOWĄS nie powołała Inspektora Danych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji i sprzedaży naszych usług, w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, prowadzenia działań marketingu bezpośredniego usług własnych administratora na podstawie art. 6 pkt 1a (wyrażenie zgody) RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

4. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody. Przetwarzamy dane w celach archiwalnych, aby zabezpieczyć je na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, czyli maksymalnie do 6 lat od zakończenia współpracy z nami.

5. Do Pani/Pana danych osobowych mają dostęp: osoby upoważnione przez nas, nasi pracownicy
i współpracownicy w celu wykonania swoich obowiązków, współpracujące z nami firmy rachunkowe, informatyczne, hostingowe, dostawcy oprogramowania. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione również innym naszym partnerom: kurierom, doradcom kredytowym, bankom, w którym będzie się Pani/Pan kredytował, kancelariom prawnym i notarialnym, innym współpracującym z nami biurom, jednak wyłącznie pod warunkiem udzielenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:, jeśli przetwarzanie wymagało zgody – prawo jej wycofania. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub podany w punkcie 1. adres e-mailowy niniejszej Informacji; Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu; Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych (wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólne RODO.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane.
8. Podanie danych jest warunkiem wykonania przez nas czynności pośrednictwa.